Обучение на обучители по социално предприемачество

В периода 18 – 22 май 2020 година се проведе „Обучение за обучители“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0001 „Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост“, процедура „Транснационални партньорства“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Сдружение „Развитие на социалния капитал“.

На обучението бе представена темата „Социално предприемачество“. Идеята на събитието бе да се обучат обучители и представители на Център за устойчиво развитие-гр. Две могили по социално предприемачество. Целта е участвалите в събитието лица да придобият умения за социално предприемачество и да могат да обучават други заинтересовани страни, представители на неактивни/безработни лица, лица от уязвимите групи, лица, желаещи да стартират собствен бизнес и бъдещи предприемачи.

Обучението се проведе във видеоконферентната зала на Русенска търговско-индустриална камара, оборудвана по проект  по проект CBC LIVE MIS ETC: 325, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.